Interesējas par apsaimniekotāja maiņu, gājēju celiņu ierīkošanu un citiem jautājumiem 2

Lai pārrunātu Cenu pagasta iedzīvotājiem aktuālus jautājumus, uzklausītu idejas par iespējamo novada attīstību, kā arī sniegtu informāciju par sporta attīstību novadā, šajā gadā paveiktajiem darbiem un nākamā gada budžeta plānošanu, Ozolnieku novada pašvaldības vadība un speciālisti ar iedzīvotājiem tikās Ānē un Brankās. Turpinājumā Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapā publicētie iedzīvotāju uzdotie jautājumi un pašvaldības atbildes.


Daži no Ānē saņemtajiem jautājumiem un ierosinājumiem:


Jautājums: Vai ir plānots palielināt budžeta finansējumu sportam? Kāds sporta veids tiek atbalstīts visvairāk? Pirms diviem gadiem tika nodibināta Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa – ar ko nodaļas darbinieki nodarbojas?

Atbilde: Ņemot vērā to, ka sporta dzīve dažādos novada ciemos attīstījās atšķirīgi, tika nolemts izveidot Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļu, kas koordinētu vienotu sporta dzīves attīstību novadā. Nodaļas pārziņā ir divi sporta kompleksi – Ozolnieku Sporta centrs un sporta komplekss «Mālzeme» –, kā arī sporta dzīves vadītāji Garozā un Emburgā. Nodaļa atbild par vienotu sporta pasākumu organizēšanu, piemēram, Ozolnieku novada spartakiādi, velotūri utt., tāpat administrē noteikumu par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai realizāciju. Sporta attīstībai paredzētais finansējums šobrīd nosedz pašvaldības primāro funkciju nodrošināšanu, piemēram, rūpējoties par iedzīvotāju sportiskajām aktivitātēm un veselību, visas SK «Mālzeme» piedāvātās nodarbības, izņemot mākslas vingrošanu, vietējiem iedzīvotājiem ir bez maksas, tāpat pašvaldība skolās finansē trešo sporta stundu nedēļā, kā arī piedāvā interešu sporta nodarbības. Sporta nodaļas darbības laikā ir izstrādāti noteikumi par atbalstu sporta veicināšanai Ozolnieku novadā, pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu sporta veidiem un sportistiem, kuri atbilst šajos noteikumos atrunātajiem kritērijiem.

Jautājums: Kāpēc Ānē nav iespējams trenēties volejbolā?

Atbilde: SK «Mālzeme» pirms diviem gadiem treneres Unas Tilibas vadībā tika piedāvātas volejbola nodarbības, diemžēl interesentu bija ļoti maz. Šobrīd Ānē piedāvājam vienu komandas sporta veidu – futbolu. Ir jāsaprot, ka pašvaldība pieaugušajiem nevar nodrošināt komandu sporta veidu nodarbības, ja netiek nokomplektēta komanda – vēlmei un iniciatīvai sportot ir jānāk no iedzīvotājiem. Savukārt Teteles pamatskolā darbojas volejbola grupa, un bērni var trenēties volejbolā.

Jautājums: Paldies par jauno bērnu rotaļlaukumu. Kad tam tiks izlīdzināts segums?

Atbilde: Laukuma segums tiks izvērtēts un nepieciešamības gadījumā izlīdzināts.

Jautājums: Kāpēc ielā, kas ved uz Teteles pamatskolu, nedeg lampas?

Atbilde: Konkrētajā ielā apgaismojums ir ierīkots un deg.

Jautājums: Iela, kas ved uz skolu, nav salabota. Vai nevar ierīkot tur gājēju celiņu, jo mašīnas brauc ātri un nav droši?

Atbilde: Iela regulāri tiek izvērtēta un salabota. Lai ierobežotu vietējo iedzīvotāju braukšanas ātrumu un skolēniem būtu drošāk nokļūt skolā, esam uzstādījuši gulošo policistu. Lai ierīkotu gājēju ceļu, nepieciešami lieli ieguldījumi, šobrīd nav zināms, vai tas būs iespējams par nākamā gada budžeta līdzekļiem.

Jautājums: Kāpēc ņemam tik daudz aizņēmumu no Valsts kases?

Atbilde: Iedzīvotāju vajadzības mēdz būt lielākas, nekā spējam tās īstenot par pašvaldības līdzekļiem, tāpēc, lai novads vienmērīgi attīstītos, plānojot nākamā gada budžetu, paredzam arī lielos projektus, kam tiek ņemts aizņēmums no Valsts kases.

Jautājums: Jaunatnes ielā pie daudzdzīvokļu mājas Nr. 5 nav apgaismojuma.

Atbilde: Ielā apgaismojums ir ierīkots un strādā. Runājot par daudzdzīvokļu māju privāto teritoriju, jāsaprot, ka pašvaldība nevar ieguldīt līdzekļus svešā īpašumā.

Jautājums: Kad nogriežas no lielā ceļa un iebrauc ciema teritorijā, paveras nepievilcīgs skats – vecas siltumnīcas. Vai tās nevar novākt?

Atbilde: Tā ir mazdārziņu teritorija, ko cilvēki ierīko un apsaimnieko pēc savām iespējām un līdzekļiem. Daļa iedzīvotāju savu mazdārziņus ir reģistrējuši un maksā nomu un nekustamā īpašuma nodokli, tāpēc tos nav iespējams likvidēt.

Jautājums: Vai plānojat sakārtot kanalizācijas sistēmu privātmāju teritorijā?

Atbilde: Piesaistot ES līdzfinansējumu, ūdens un kanalizāciju sistēma daļēji tika rekonstruēta Ozolnieku ciemā. Lai daļēji atmaksātos ieguldītie līdzekļi, tika paaugstināti ūdens un kanalizācijas tarifi. Šobrīd ir iespējams piesaistīt ES līdzfinansējumu kanalizācijas izbūvei ciemos, kur iedzīvotāju skaits ir lielāks par 2 000 iedzīvotāju. Lai uzsāktu izbūvi, vispirms ir nepieciešams zināt pieslēgumu skaitu, ir gadījumi, kad ūdensvads un kanalizācija tiek izbūvēta, bet iedzīvotāji, aprēķinot visus plusus un mīnusus, pārdomā un nepieslēdzas kanalizācijai.

Jautājums: Braucot pa apvedceļu, tumšajā diennakts laikā nevar redzēt horizontālo ceļa krāsojumu. Vai nevarat atjaunot?

Atbilde: Tas ir VAS «Latvijas valsts ceļi» īpašums. Informēsim par šo ierosinājumu ceļa īpašnieku.

Jautājums: Vai plānots izbūvēt trotuāru un veloceliņu blakus ceļam Jelgava–Iecava?

Atbilde: Tas ir «Latvijas valsts ceļu» īpašums. Ir pieejama informācija par to, ka ceļš tiks remontēts, plānots arī izgaismot autobusu pieturu, diemžēl, par iespējamo gājēju celiņa izbūvi īpašnieks nav informējis.

Jautājums: Cik ilgi dzeramais ūdens būs dzeltenā krāsā?

Atbilde: Nesen tika izbūvētas jaunas atdzelžošanas iekārtas. Ņemot vērā, ka iekārtas ir tikko palaistas un nav vēl pilnībā noregulētas, dzeramais ūdens periodiski var būt dzeltenā krāsā. Iekārtu apsaimniekotājs ir SIA «Āne EP», nevis pašvaldība, aicinām nepieciešamības gadījumā vērsties ar jautājumiem pie apsaimniekotāja.

Jautājums: Vai Ānē var ierīkot atpūtas parku?

Atbilde: Perspektīvā plānots, ka neliels atpūtas parks tiks veidots aiz daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā Nr.2. Tomēr aicinām iedzīvotājus pašiem būt aktīvākiem un iesaistīties savas dzīves telpas labiekārtošanā, piedaloties pašvaldības izsludinātajā konkursā «Es zinu, varu un daru», kā arī būt vērīgākiem un aizrādīt bērniem, jauniešiem un citiem, kuri bojā svešu īpašumu.

Jautājums: Kāpēc peldvieta ir tik maza?

Atbilde: Teritorija, kur ir izveidota peldvieta, ir privātīpašums. Šobrīd pašvaldībai ar īpašnieku ir vienošanās, ka teritorija netiek ierobežota un konkrētā peldvieta ir brīvi pieejama iedzīvotājiem, bet to nav iespējams paplašināt.

Jautājums: Pie daudzdzīvokļu mājas Nr. 5 atkritumu konteinera ir sarežģīti piekļūt, jo lietus laikā veidojas paliela peļķe.

Atbilde: Ja konkrētā zeme pieder pašvaldībai, tad teritorija tiks sakārtota.

Daži no Brankās saņemtajiem jautājumiem un ierosinājumiem:

Jautājums: Zirgaudzētava «Princis» apmāca jaunos sportistus, organizē sacensības, kā arī mūsu sportisti piedalās vietēja mēroga sacensībās un gūst panākumus. Vēlamies lielāku finansiālu atbalstu no pašvaldības sacensību rīkošanai un sportistu atbalstam, kā arī manēžu treniņiem ziemas apstākļos.

Atbilde: Novada mājas lapā visiem ir pieejami noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā apmērā un kādos gadījumos pašvaldība sniedz atbalstu vietējiem sportistiem, kas sasnieguši zināmus panākumus sacensībās. Runājot par treniņiem manēžā ziemas apstākļos, jautājumu iespējams pārrunāt ar tuvākās manēžas īpašnieku – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zirgkopības mācību centra «Mušķi» vadību.

Jautājums: Vai šogad, plānojot novada sporta pasākumus, tiks ņemti vērā lielie valstī notiekošie pasākumi, lai tie nepārklātos?

Atbilde: Plānojot pasākumus, Sporta nodaļa pievērsīs lielāku uzmanību Latvijā notiekošajiem pasākumiem, lai nebūtu, kā sanāca, kad «Auto foto» orientēšanās pasākums bija ieplānots vienā dienā ar Lielo talku.

Jautājums: Kādi sporta pasākumi tiek plānoti Branku ciemā 2017. gadā? Gribētos, lai pasākumi notiek arī Brankās un Ozolnieku iedzīvotāji brauc pie mums, nevis mēs tikai uz Ozolniekiem.

Atbilde: Par ierosinājumu informēsim Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas darbiniekus, kuri veido pasākumu plānu. Saņemts ieteikums – ciematu iedzīvotājiem, kuriem sava ciema teritorijā nav telpu treniņiem, paredzēt iespēju trenēties novadā esošajos sporta centros brīvdienās.

Jautājums: Vai nevar vairāk naudas ieguldīt pašvaldības pārziņā esošajos ceļos? Piemēram, ceļam Brankas–Baltpēteri asfalts būtu jānomaina, tāpat arī ceļam, kas iet caur Brankām. Nepieciešams izpļaut grāvjus.

Atbilde: Jāsaprot, ka visus ceļus uzreiz pašvaldība nevar sataisīt, darbi tiek veikti pakāpeniski. Pašvaldībā ir izstrādāts plāns, pēc kā tiek uzturēti lauku ceļi. Prioritāte ir ceļiem, pa kuriem kursē skolēnu autobuss. Savu iespēju robežās ceļi tiek pārbaudīti, lai konstatētu, kur nepieciešams veikt uzlabojumus. Ātrāk varam reaģēt, ja iedzīvotāji ziņo par konkrēto ceļu. Kā katru gadu, arī šogad tika pļautas gan grāvmalas, gan tīrīti grāvji.

Jautājums: Kad un kā tiks sakārtots Branku ceļš?

Atbilde: Sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu šis ceļa posms ir iekļauts sakārtošanas programmā līdz 2020. gadam. Šobrīd nav zināms ceļa atjaunošanas tehnoloģiskais risinājums, ko izmantos ceļa īpašnieks VAS «Latvijas valsts ceļi».

Jautājums: Vai centra pieturām iespējams uzlikt nojumi?

Atbilde: Konkrētais darbs tiks ieplānots nākamā gada budžetā.

Jautājums: Vai nevar aktualizēt jautājumu par gulošā policista uzstādīšanu pie pirmsskolas izglītības iestādes «Bitīte»? Ir uzlikta zīme, tomēr daudzi autobraucēji to neievēro.

Atbilde: Pašvaldība sazināsies ar VAS «Latvijas valsts ceļi» un aktualizēs šo jautājumu.

Jautājums: Plānots izbūvēt pa daļām gājēju un velo celiņu no dzelzceļa stacijas «Ozolnieki» līdz Brankām, nākamgad līdz Dižozoliem. Kāpēc nevarat izbūvi sākt ar Brankām?

Atbilde: Projekta izbūvi plānots sākt no Ozolnieku puses, jo šajā posmā satiksme ir blīvāka, un tas ir drošības jautājums. Projektu plānots pabeigt divu gadu laikā, ņemot aizņēmumu no Valsts kases.

Jautājums: Vai tiek plānoti Kultūras nodaļas rīkotie pasākumi Brankās, piemēram, kāds pasākums novada svētkos? Vai iespējams organizēt Ziemassvētku balli Brankās?

Atbilde: Par saņemtajiem ierosinājumiem informēsim Kultūras nodaļu.

Jautājums: Namu apsaimniekotājs SIA «Ozolnieku KSDU» iedzīvotājiem paaugstināja apsaimniekošanas maksu – vai iedzīvotāji var atteikties no apsaimniekotāja pakalpojumiem?

Atbilde: Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir iespējas izvēlēties sev tīkamu apsaimniekotāju. Sasaucot iedzīvotāju kopsapulci un 51 procentam nobalsojot, ir iespējams atteikties no esošā un izvēlēties jaunu nama apsaimniekotāju vai veikt nepieciešamos darbus pašiem, kā arī remontdarbiem algot uzņēmējus. Tā ir dzīvokļu īpašnieku brīva izvēle. Iedzīvotājiem jāsaprot, ka apsaimniekotājs palielina apsaimniekošanas maksu, lai nākotnē veidotos naudas uzkrājums un būtu iespējams veikt nepieciešamos remontdarbus. Ir zināmi gadījumi, kad iedzīvotāji nevēlas maksāt, bet vēlas, lai uzņēmums veic remontus par saviem līdzekļiem.

Jautājums: Vai par nemaksāšanu un parādiem iedzīvotāji ir izlikti no dzīvokļiem?

Atbilde: Novadā no dzīvokļa ar tiesas lēmumu tika izlikta viena ģimene. Tas ir dārgs un laikietilpīgs process, tiesa ilga divarpus gadus. Bija jāsamaksā tiesas izdevumi un pēc gada izliktā ģimene jāuzņem dzīvokļu rindā. Tā kā tie ir novada iedzīvotāji un atbilst saistošo noteikumu nosacījumiem, ģimenei tika ierādīta cita dzīvojamā platība.Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Komentāri 2

X-OZILI

Tak tā vadība ir sevi nodzīvojusi.
Ļaujiet jaunajiem saimniekot.

pirms gada, 2016.11.08 18:07

Ozolnieku novadā