Izmaiņas noteikumos, kas regulē pirmās palīdzības sniegšanu darbavietās

Pavisam nesen, 7.augustā, ir stājušies spēkā jauni MK noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu. Noteikumi nav pilnīgi jauni, tie aizstāj iepriekš spēkā bijušos, taču paredz virkni jauninājumu, kas ir jāņem vērā darba devējiem.

aunajos noteikumos ir noteikts, ka jebkuras nozares tautsaimniecības uzņēmumā ar nodarbināto skaitu līdz 100 cilvēkiem ir jābūt vismaz vienai aptieciņai. Turklāt par aptieciņas medicīnisko materiālu derīguma termiņu un noteikto komplektāciju ir atbildīgs darba devējs. Darba devēja kompetencē ir arī izlemt, vai aptieciņa atradīsies tikai uzņēmuma birojā vai tomēr katrā uzņēmuma struktūrvienībā, piemēram, ražotnē, noliktavā, apsardzes vai citā telpā.Jaunajos noteikumos precizēts arī aptieciņas saturs, tostarp spraužamadatu skaits un elpināšanas maskas tehniskais risinājums. Taču medicīnisko materiālu komplektācijā izmaiņu nav.Noteikumos veiktas izmaiņas arī attiecībā uz dokumentu, kam jābūt pievienotam aptieciņai. Iepriekš noteikumos tika paredzēts, ka aptieciņai ir jāpievieno materiālu lietošanas pamācība, tagad norādīts, ka pievienojams materiālu saraksts. Neizklausās būtiski, taču – ir viegli iedomāties situāciju, kurā mēs paši kļūstam par lieciniekiem kādam ar veselības problēmu saistītam nelaimes gadījumam darbā. Šādā situācijā cilvēka reakcija uz notikušo parasti nav nosvērti mierīga un pragmatiska. Stresa situācijās iesaistītie cietušā kolēģi var drošāk rīkoties gadījumos, ja ir pieejama lietošanas pamācība. Risinājums darba devējam varētu būt pirmās palīdzības sniegšanas vietā ne tikai nodrošināt pilnībā nokomplektētu aptieciņu, bet arī sagatavot rakstveida instrukciju pirmās palīdzības sniegšanā.Nepieciešams parūpēties arī par tehnisko nodrošinājumu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta speciālistu izsaukšanai. Ieteicams nodrošināt arī uzņēmuma adreses izvietošanu uz aptieciņas, jo, izsaucot neatliekamās palīdzības mediķus, ir svarīgi norādīt precīzu negadījuma vietas adresi. Bet stresa situācijās tas ne vienmēr tiek izdarīts.Tāpat kā iepriekš – nav atcelta prasība par nepieciešamību darba devējam, ņemot vērā darba vides riska novērtēšanas rezultātus, noteikt pirmās palīdzības sniegšanā apmācāmo nodarbināto skaitu un nodrošināt šo cilvēku apmācību. Praksē katrā uzņēmumā ir jābūt vismaz diviem pirmajā palīdzībā apmācītiem speciālistiem, jo īpaši uzņēmumos, kas darbojas nodarbināto veselībai bīstamajās nozarēs. Tādējādi var nodrošināties gadījumiem, kad viens no speciālistiem atrodas atvaļinājumā vai komandējumā.Ja MK noteikumos minēto aptieciņu vai apmācīta personāla uzņēmumā nav, darba devējam ir jāparedz nepieciešamā skaita aptieciņu iegāde un speciālistu apmācība darba aizsardzības pasākumu plānā pēc ikgadējās darba vides risku novērtēšanas procesa un jāveic nepieciešamie pasākumi pēc iespējas ātrākā laikā. Pirmās palīdzības aptieciņas, kas iegādātas līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim. Personāla apmācību termiņi un apmācību apliecinošo dokumentu reģistrēšana uzņēmuma personāla lietvedībā ir jāsaskaņo ar saistošās likumdošanas prasībām.Turklāt darba devējiem ir jārēķinās, ka iepriekš spēkā bijušie 2007.gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.669 „Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” ir zaudējuši spēku un citu Ministru kabineta noteikumu nav. Ceru, ka atbildīgajām ministrijām tas nepaliks nepamanīts un situācija tiks uzlabota tuvākajā laikā.Aicinu darba devējus vai viņu pārstāvjus, kam ir neskaidrības par jaunajām likumdošanas izmaiņām vai to piemērošanu, bez maksas konsultēties, ierodoties LDDK Zemgales reģiona darba devēju konsultāciju centrā Jelgavā, Atmodas ielā 19-231, zvanot pa tālruni 63020194 vai sūtot e-pastu: uldis@lddk.lv. Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālo konsultatīvo centru darbība tiek nodrošināta Eiropas Savienības  Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 1. aktivitātes „Darba devēju konsultatīvo centru izveide plānošanas reģionos un informācijas sniegšana darba devējiem par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktisku piemērošanu” ietvaros.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti