Kad ētika paliek uz papīra 4

2008.gada 26.septembrī pulksten 12 pie Iekšlietu ministrijas notika likumīgs, policistu arodbiedrību rīkots pikets, kurā piedalījās ap 200 policistu, kas bija arī arodbiedrības biedri.

Pikets un tā norises gaita, sarunas ar IeM vadību, atsevišķiem Valsts policijas pārvalžu priekšniekiem tika plaši atspoguļoti medijos. Tās pašas dienas vakarā, ziņu raidījumā TV5, TV3 un citos medijos tika plaši atspoguļots, kā Valsts Policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Aleksandrs Bukēvičs, izmantojot savu dienesta stāvokli, rupjā formā nobāra un aizdzina prom arodbiedrības biedru, kas bija ieradies uz piketu, tādejādi liedzot arodbiedrības biedram paust savu viedokli un attieksmi par notiekošo Iekšlietu sistēmā un valstī kopumā.Viens no Neatkarīgās policistu arodbiedrības (NPA) galvenajiem uzdevumiem ir pārstāvēt un aizstāvēt arodbiedrības biedru intereses, aizsargāt biedru tiesību ievērošanu, tai skaitā uzraudzīt, kā tiek ievērots LR Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības kodekss un citi normatīvie akti.Valsts policijā uz šo brīdi spēkā ir 2005.gada 31.maija Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības kodekss, kas nosaka policijas darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipu un uzvedības normu ievērošanu saskarsmē gan savā starpā, gan ar citām personām. Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības kodeksa 1.punkts paredz, ka kodeksa mērķis ir noteikt profesionālās ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas, kas jāievēro Valsts policijas darbiniekam, lai uzlabotu saskarsmes kultūru un vairotu sabiedrības uzticību Valsts policijai, bet 2.punkts paredz, ka Valsts policijas darbinieks, pildot dienesta pienākumus, kā arī ārpus dienesta vietas un laika ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet situācijās, kuras nav minētas Ētikas kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības normām, un attiecīgi 4.punkts paredz, ka Valsts policijas vadība atbalsta un aizstāv Policijas darbinieku, kuram nodarīts kaitējums un aizskartas viņa intereses pildot dienesta pienākumus.NPA uzskata, ka šai konkrētajā gadījumā A.Bukēvičs ir rīkojies pretēji kodeksā minētajiem punktiem, pārkāpis LR Satversmes 100.pantu, kas nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus, kā arī Satversmes 108.pantu, kas nosaka, ka valsts aizsargā arodbiedrību brīvību. A.Bukēvičs ir pārkāpis likuma «Par arodbiedrībām» 4.panta 2.daļas noteikumus «Aizliegta jebkura rīcība, kuras mērķis ir tieši vai netieši pakļaut arodbiedrības valsts vai citām iestādēm un organizācijām vai arī traucēt likumā un statūtos paredzēto arodbiedrības darbību».A.Bukeviča izteiktie publiskie aizrādījumi piketa dalībniekam (arodbiedrības biedram) rupjā formā izdarīti ar nolūku aizskart piketa dalībnieka godu un cieņu, netieši norādot uz savu dienesta stāvokli un pakāpi, kā arī vadības attieksmi pret arodbiedrībām.NPA nosūtītajā Valsts policijas priekšniekam A.Lieljuksim vēstulē pieprasa nekavējoties ierosināt un uzsākt dienesta pārbaudi par A.Bukēviča darbībām, kas bija vērstas pret arodbiedrības biedru, kurš bija ieradies uz piketu ārpus darba laika, attiecīgi informējot NPA.NPA pieprasa no Valsts Policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka Aleksandra Bukēviča publisku atvainošanos. Ja prasība netiks izpildīta, NPA apsvērs iespēju sniegt prasību LR tiesā likuma noteiktajā kārtībā.Šajā sakarā NPA vēlas atgādināt, ka 2008.gada 9.februārī Bauskā notikušajā Neatkarīgas policistu arodbiedrības kongresā tika pieņemti un Valsts policijas priekšniekam Aldim Lieljuksim un iekšlietu ministram Marekam Segliņam iesniegti priekšlikumi, no kuriem vienā ierakstīts: «Regulāri veicināt vadošo darbinieku attieksmes maiņu no negatīvisma uz pozitīvismu, kas uzlabotu psiholoģisko un morālo stāvokli iestādēs, veicinātu darbiniekos vēlmi kalpot tautai un valstij», kā arī 2008.gada 26.septembra vēstulē par piketa dalībnieku prasībām IeM ministram ir punkts, kas prasa veicināt attieksmes maiņu no negatīvisma uz pozitīvismu, attiecībās starp priekšniecību un padotajiem.NPA vēstulē norādīja ministram Marekam Segliņam, kurš vairākkārtīgi ir jautājis, lai arodbiedrības precīzi norāda gadījumus, kad atsevišķi Valsts policijā strādājošie priekšnieki izrāda un pauž negatīvu attieksmi pret arodbiedrībām un veicina dažāda veida represijas pret arodbiedrības biedriem, uz augstāk minēto rupjo faktu.Armands Augustāns, Neatkarīgās policistu arodbiedrības priekšsēdētājs,Andrejs Melnalksnis, Neatkarīgās policistu arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks

Pievieno komentāru

Komentāri 4

Singa

Man arī šķiet, ka aizrādīja pa tēmu. Redzēju sižetu un neko rupju nesaskatīju.

pirms 12 gadiem, 2008.09.30 08:14

lamata

Man atkal,liekas,ka arodbiedrībai nav nekādas nozīmes,jo tā koķetē ar priekšniecību!

pirms 12 gadiem, 2008.09.29 23:06

lamata

Man atkal,liekas,ka arodbiedrībai nav nekādas nozīmes,jo tā koķetē ar priekšniecību!

pirms 12 gadiem, 2008.09.29 23:06

zyx

Man gan šķiet, ka policists pats vainīgs, jo neievēroja formas nēsāšanas noteikumus par ko arī saņēma rājienu.

pirms 12 gadiem, 2008.09.29 15:55

Lietotāju raksti