Plānots noteikt stingrākas prasības patērētāju kreditēšanai

Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi un 4.novembrī starpinstitūciju saskaņošanai nodeva Ministru kabineta noteikumu projektu «Noteikumi par patērētāja kreditēšanu», kas izstrādāts ar mērķi paaugstināt patērētāju aizsardzību, slēdzot kreditēšanas līgumus, kā arī noteikt prasības lombardu darbībai.

MK noteikumu projekts nosaka patērētāja kreditēšanas līgumam izvirzāmās prasības un tajā ietveramo informāciju, kā arī gada procentu likmes aprēķināšanas metodi, aprēķinā ņemot vērā visas ar kreditēšanas līgumu saistītās izmaksas, skaidro EM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evita Urpena.Tāpat MK noteikumu projektā noteikts, kāda informācija patērētājam būtu jāsaņem pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas, t.i. kredītdevējam pirms līguma noslēgšanas patērētājam būs jāsniedz būtiskākā informācija, aizpildot īpaši izstrādātu standarta veidlapu. Šī informācija satur piedāvātā kreditēšanas pakalpojuma galvenos raksturlielumus un izmaksas, lai patērētājam būtu vieglāk salīdzināt dažādu kredīta devēju piedāvājumus.MK noteikumos definētas arī prasības attiecībā uz patērētāja kreditēšanas pakalpojumu reklāmas saturu, detalizēti nosakot, kādai informācijai jāparādās kreditēšanas pakalpojumu reklāmā, ja tajā tiek minēta jebkāda skaitliska informācija par kredīta izmaksām. Vienlaikus norādām, ka arī turpmāk būs aizliegta kreditēšanas pakalpojumu reklāma, kas veicina bezatbildīgu aizņemšanos, tai skaitā radot iespaidu par kredīta vieglu pieejamību vai reklamējot kredītu personām ar negatīvu kredītvēsturi.Tāpat MK noteikumos iekļautas kreditora tiesības saņemt kompensāciju par kredīta pirmstermiņa atmaksas radītiem zaudējumiem tajos gadījumos, kad pirmstermiņa atmaksa veikta laika periodā, kurā ir noteikta fiksēta aizņēmuma likme. Tomēr projekts ierobežo kompensācijas iespējamo apmēru līdz maksimums 1% no pirms termiņa atmaksātās summas un nosaka, ka, ja pirms termiņa atmaksātā summa nepārsniedz 7000 Ls slieksni, kompensāciju pieprasīt nevar.Lai sakārtotu lombardu kreditēšanas tirgu, kuram šobrīd nav noteikts tiesiskais regulējums, MK noteikumu projektā iekļauti arī nosacījumi patērētāja kreditēšanai pret kustamas lietas ķīlu jeb lombardu kredītiem. Lombardos piekoptā nepilnīgā preču uzskaite rada policijai grūtības, meklējot zagtās mantas, kuru īpatsvars atsevišķos lombardos pēc Valsts policijas sniegtās informācijas sasniedz pat 10% no kopējā mantu apjoma. Valsts policijas prakse liecina, ka visvairāk laupīšanu notiek tieši diennakts lombardu apkaimē; arī paši lombardi nereti kļūst par laupīšanu upuriem.Lai novērstu minētās problēmas, noteikumu projekts paredz noteikt ierobežojumus lombardu darba laikam diennakts tumšajās stundās, noteikt prasības lombardā nodoto ķīlu uzskaitei, līdz 2012.gada 1.janvārim pārejot uz elektronisku ķīlu uzskaiti.Tāpat noteiktas prasības šo ķīlu drošai glabāšanai lombardā. Minētās prasības ietver gan ķīlu glabātavas, gan videonovērošanuas un apsardzes līgumu obligātu esamību, gan pienākumu kredīta devējam apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu tā glabāšanā nodotajai ķīlai.Papildus minētajam, noteikumu projekts nosaka, ka kredīta devējs iegūst tiesības uz neizpirktās ķīlas realizāciju patērētāja kredītsaistību dzēšanai tikai trīsdesmit pirmajā dienā pēc kreditēšanas līguma noslēgšanas dienas. MK noteikumu projektā «Noteikumi par patērētāja kreditēšanu»  iekļautas arī  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa direktīvas 2008/48/EK «Par patēriņa kredītlīgumiem» nosacījumi, kā arī atsevišķas normas attiecinātas uz hipotekārās kreditēšanas līgumiem, lombardu kredītiem un operatīvajam līzingam.Detalizēti ar MK noteikumu projektu «Noteikumi par patērētāja kreditēšanu» var iepazīties MK mājas lapā internetā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40195071

Pievieno komentāru

Jelgava