Runā par ūdens resursiem Lietuvas pierobežā

Lietuvā, Pakruojis rajonā, biedrība «Baltijas Vides forums», kas ir viens no partneriem Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) ieviest sāktajā projektā «Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā», rīkoja plašu semināru par praktiskiem risinājumiem ūdens resursu apsaimniekošanā.

«Latvijas – Lietuvas pierobežā līdz šim novērotā nelīdzsvarotā attieksme pret ūdens resursu apsaimniekošanu ir novedusi pie tā, ka Lielupes baseina daudzajās upēs un ezeros ūdens kvalitāte vairs netiek vērtēta kā laba. Tālab minētajā projektā no Zemgales un Ziemeļlietuvas iesaistītie partneri ir apvienojuši savus spēkus un idejas konkrētu pasākumu ieviešanā, lai uzlabotu vides kvalitāti Lielupes baseina pierobežas teritorijās. Aktivitātes ir vērstas uz tehnisko un tehniski ekonomisko projektu izstrādi lietus un dzeramā ūdens , kā arī notekūdeņu apsaimniekošanā, ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību pierobežas apdzīvotajās vietās, upju gultnes tīrīšanu un sabiedrības apziņas paaugstināšanu ūdens resursu izmantošanā,» informē ZPR administrācijas pārstāvis Juris Kālis. Kontrolējošo institūciju speciālisti, kuri regulāri apseko ūdens ņemšanas vietas mājsaimniecībās, kur ir mazi bērni, kā arī pārējās, ir secinājuši, ka individuālajās akās ņemtajā dzeramajā ūdenī ne reti tiek konstatēts paaugstināts nitrātu daudzums, ko nevar teikt par mājsaimniecībām, kas pieslēgtas centralizētajai ūdens apgādes sistēmai. Pakruojas rajonā, kur ir aptuveni 25 700 iedzīvotāju, no kuriem pilsētā dzīvo aptuveni 6 000, dzeramo ūdeni no centralizētajiem tīkliem saņem 55%, taču līdzko būs pabeigta vērienīga Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstīta projekta ieviešana, tiek prognozēts, ka centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus varēs izmantot jau aptuveni 95% mājsaimniecību. Tiesa, līdz tam būs veicams liels mājsaimniecību pārliecināšanas darbs, ka tā ir drošāk un izdevīgāk.Runājot par dažādām tehnoloģijām notekūdeņu attīrīšanā, ievērību seminārā guva Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes maģistrantūras absolventes Lindas Grinbergas priekšlasījums par sadzīves notekūdeņu energoefektīvas attīrīšanas tehnoloģijām, izmantojot mākslīgos mitrājus. Universitātes zinātnieki jau tagad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīcībā ir nodevuši vairākus tehniskos projektu variantus, ko piedāvāt pašvaldībām, jo tie ir domāti lauku apdzīvotām vietām līdz 1000 iedzīvotājiem. Šādām dabīgos apstākļos būvētām attīrīšanas ietaisēm ir zema energoietilpība. Pavisam tiek piedāvātas trīs dažādas tehnoloģijas – mākslīgie mitrāji ar horizontālu vai vertikālu filtrāciju, kā arī mākslīgie mitrāji ar mainīgu vidi, kur horizontālā filtrācija mijas ar seklu biodīķi. Šāda veida tehnoloģijas jau tiek pielietotas gan Tērvetē, gan Sēlijas pusē.Sadarbības projekta ieviešana Zemgalē un Ziemeļlietuvā ilgs līdz nākamā gada 30.septembrim, bet patlaban partneri gatavojas nākamajai aktivitātei – jauniešu piecu dienu vasaras skolai, kas augusta sākumā notiks Lietuvā un tajā piedalīsies 15 vidusskolēni no Zemgales un tikpat daudz viņu vienaudžu no Lietuvas pierobežas. Tā būs iespēja bez maksas iegūt jaunas zināšanas par Lielupes baseinu un ūdens resursu apsaimniekošanu, piedalīties praktisku uzdevumu risināšanā un pētījumos par ūdens kvalitātes uzlabošanu un pievēršanos «zaļajam dzīvesveidam». Vasaras skolas dalībnieki klausīsies dažādas ar ūdens izmantošanu saistītas lekcijas, veiks pētījumus brīvā dabā un laboratorijās, apmeklēs ūdens apsaimniekošanas uzņēmumus, piedalīsies braucienā ar laivām pa mazajām upēm un vairākos citos atpūtas pasākumos.

Pievieno komentāru

Jelgava