Nākamgad Valgundē 1. vasaras poldera kanālam veiks atjaunošanas darbus

Lai nodrošinātu pietiekamu pretplūdu aizsardzību Valgundes pagasta teritorijā, nākamgad 1. vasaras polderī, kas atrodas netālu no pagasta ciema “Vītoliņi”, Lielupes labajā krastā, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” paredzējuši veikt pārtīrīšanas un pārbūvēšanas darbus, informē Jelgavas novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Enija Kreicberga-Kapša.

 

Tā kā objekta sateces baseins atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā “Natura 2000” – dabas parkā “Svētes paliene”, projektam veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Jelgavas novada domes deputāti ar projektu un tā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kā arī ekspertu sniegtajiem atzinumiem iepazinās 28. novembra domes sēdē un vienbalsīgi lēma atbalstīt poldera kanāla tīrīšanu. 

Lai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz dabas parka teritoriju, izstrādātais projekts paredz ūdensnotekas kreisajā krastā izveidot divpusējo darbības meliorācijas sistēmu, kas vienlaicīgi būs izmantojama, lai kreisā krasta pieguļošajā dabas parka teritorijā saglabātu augstu ūdens līmeni, bet labā krasta pieguļošajās teritorijās varētu veikt liekā ūdens novadīšanu.  

Meliorācijas sistēmas regulācijas nodrošināšanai tiks ierīkoti četri regulējami aizvara tipa aizsprosti un septiņi meniķi. Vēl pārbūves procesa laikā paredzēts veikt gultnes piesērējuma izņemšanu visā  kanāla garumā, izrokot apmēram 8 000 kubikmetru grunts, kā arī atjaunot trīs caurtekas un 26 drenu iztekas. 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” projekta realizāciju veiks piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus 138 400 eiro apmērā. 

 

Foto: no zz.lv arhīva

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas