Palielinot algas pašvaldības darbiniekiem, Ozolnieku Dome «piemirst» par izglītības iestāžu personālu 26

Jaunā Ozolnieku novada pašvaldības štatu saraksta un paaugstinātā atalgojuma vētīšana Domes sēdē šonedēļ noslēdzās ar to, ka Ozolnieku mērs Pēteris Veļeckis («Zemnieku savienība») deputātei Dinai Tauriņai («Vienotība») aizliedza uzdot jautājumu un pēc mirkļa aizliedza diskutēt arī citiem domniekiem. 

Sākot skatīt jautājumu par Ozolnieku novada pašvaldības štatu saraksta apstiprināšanu 2014. gadam, pašvaldības izpilddirektors Jānis Počs izteicās, ka dokuments veidots uz iepriekšējo gadu bāzes. Kopumā vidējais atalgojuma kāpums šogad paredzēts vidēji deviņu procentu apmērā. Vismaz piecu procentu algas palielinājums ieplānots pilnīgi visiem, izņemot Domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, kā arī izpilddirektoru un vietnieku. 

J.Počs izteicās, ka struktūrvienību vadītāju atalgojums pielīdzināts, lai visiem būtu vismaz 967,5 eiro jeb 680 latu. «Algas palielinājām arī tām štata vienībām, kurām tas nebija konkurētspējīgs,» par darbinieku aizplūšanas riskiem izteicās izpilddirektors. 

Deputāts Ģirts Neija (Zaļā partija) vērtēja, ka jaunajā sarakstā nav izglītības darbinieku, skolu vadītāju un sociālā dienesta darbinieku. «Saraksts nav sastādīts saskaņā ar pašvaldības nolikumu un likumu par amatu sarakstiem,» konstatēja deputāts. Par saraksta pilnīgumu šaubījās arī deputāte D.Tauriņa, kura nebija mierā, ka štatu dokumentā ar palielinātu atalgojumu ietverta tikai daļa pašvaldības algoto. Viņa nebija mierā, ka tur nav sētnieku, apkopēju, auklīšu un citu darbinieku, kas strādā 40 stundu darba nedēļu, bet kuru maciņus šā saraksta apstiprināšana neskars, jo viņu amati nemaz nav sarakstā. 

«Tu jau divas reizes esi izteikusies, paldies!» noteica mērs P.Veļeckis, kad D.Tauriņa gribēja uzdot papildjautājumu. Viņš sacīja, ka februārī tradicionāli paredzēta visu darbinieku veikuma izvērtēšana, tad labākajiem būšot piemaksas. «Cilvēku, kas strādā ar slotu, nevaram pārnest 3. amatu kategorijā!» teica Domes priekšsēdētājs, sakot, ka arī piemaksas nebūs lielākas par 384 eiro gada laikā.

«Nolikumu ir izstrādājusi Dome, saraksta izstrādē nepiedalījos. Tāpēc slēdzienu, vai tas atbilst normatīvo aktu prasībām, nevaru sniegt,» skaidroja pašvaldības juriste Jana Vilciņa.  

Uz deputāta Mārtiņa Prīša («Vienotība») jautājumu, kādēļ līdzvērtīgi ar šo gadu nav paaugstinātas skolu pulciņu vadītāju algas, P.Veļeckis atbildēja: «Jau pagājušajā gadā pacēlām. Saraksta veidošanai piegājām radoši.» Kad deputāti sāka iztirzāt atsevišķu štata vienību atalgojumu, kas visiem nav kāpināts vienlīdzīgi, mērs uzsvēra, ka Domes sēdē skata tikai jautājumu par štatu sarakstu, nevis atalgojumu, kā arī aizliedza tālākas diskusijas. 

Jāpiebilst, ka pašvaldības administrācijas atalgojumam pērn Ozolnieki izlietoja ap pusmiljonu eiro, šogad plānots kāpums, bet precīzas ziņas par šā gada budžetu pašvaldība vēl nepublisko.

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS
2014.GADA
ŠTATU SARAKSTS

Alga
DOME
EURO
Domes priekšsēdētājs 1 1 850
Domes priekšsēdētāja vietnieks 1 1 665
Izpilddirektors 1 1 572
Izpilddirektora vietnieks 1 1 273
Pārvaldes vadītājs 1 968
Domes sekretārs 1 792
Pašvaldības sekretārs 1 881
Klientu apkalpošanas speciālists Ānes pakalpojumu centrā 1 657
Klientu apkalpošanas speciālists Garozas pakalpojumu centrā 0,75 493
Jurists 1 1 195
Jurists 0,75 896
Personāla lietvedis 1 657
kopā:
12 901SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN INFORMĀCIJAS DAĻA

Daļas vadītājs 1 953
Redaktors 1 711
Mājas lapas administrators 1 613
kopā:
2 277FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS DAĻA

Daļas vadītājs 1 1 423
Galvenā grāmatvedis 1 1 409
Galvenā grāmatveža vietnieks 1 1 165
Ekonomists 1 847
Algu grāmatvedis 1 847
Materiālu uzskaites grāmatvedis 1 847
Vecākais grāmatvedis 1 847
Grāmatvedis 0,5 403
Nodokļu ekonomists 1 896
Kasieris 1 598
Nodokļu administratore Salgalē 1 592
Nodokļu administrators 1 498
kopā:
10 372ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DAĻA

Daļas vadītājs 1 968
Projektu vadītājs 1 711
kopā:
1 679SAIMNIECĪBAS DAĻA

Saimniecības daļas vadītājs 1 968
Apsaimniekošanas speciālists 1 854
Speciālists mājokļu jautājumos 1 854
Datortīklu administrators 0,6 666
Datortīklu administrators 0,6 448
Sētnieks (Ozolniekos) 1 320
Sētnieks (Brankās) 0,5 160
Apkopēja (Brankās) 1 320
Sētnieks (Ozolniekos) 0,5 160
Apkopēja (Ozolniekos) 2 640
Dārznieks 1 477
Strādnieks 1 384
Strādnieks 1 329
Automobiļa vadītājs 1 598
Gāzes iekārtu tehniķis 0,5 285
kopā:
7 462KAPU SAIMNIECĪBA

Kapsētas pārzinis:

Jaunzemju kapos 1 320
Dalbes kapos 1 320
Teteles kapos 1 320
Skrābu kapos 0,5 160
Mušķu kapos 0,5 160
Salgales kapos 0,5 160
Igauņu kapos 1 320
Trunnu + Brāļu kapos 0,5 160
Segļu kapos 1 320
Katrīnas kapos 0,5 160
Lībiešu kapos 0,5 160
Zosēnu kapos 0,5 160
kopā:
2 721SALGALES PAGASTA PĀRVALDE

Apkures iekārtas operators, dienas (Pārvaldē) 1 320
Apkures iekārtas operators, dienas (Garozā) 1 320
Ēkas un teritorijas uzraugs (Pārvaldē) 2 881
Ēkas un teritorijas uzraugs (Garozas pakalpojumu centrā) 1 344
Elektriķis 0,5 203
Sētniece (Emburgā) 1 320
Apkopēja (Emburgā) 1,3 416
kopā:
2 805DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 1 768
Dzimtsarakstu speciālists 1 598
kopā:
1 366BŪVVALDE

Būvvaldes vadītājs 1 1 281
Būvvaldes vadītāja vietnieks 1 1 046
Būvinspektors 1 1 046
Zemes ierīcības inženieris 1 949
Lietvede 1 569
kopā:
4 890


PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Pašvaldības policijas priekšnieks 1 968
Pašvaldības policijas inspektors 4 2 732
Pašvaldības policijas lietvede 1 427
kopā:
4 126OZOLNIEKU NOVADA BĀRIŅTIESA

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 1 968
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 1 626
Bāriņtiesas sekretāre 1 498
kopā:
2 092OZOLNIEKU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas vadītāja 1 768
Galvenā bibliotekāre 1 598
Bibliogrāfs 1 598
Apkopēja 1 320
kopā:
2 284OZOLNIEKU CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLES

Jaunpēternieku bibliotēkas vadītāja 1 320
Vainu bibliotēkas vadītāja 1 523
Ānes bibliotēkas vadītāja 1 523
Garozas bibliotēkas vadītāja 1 523
kopā:
1 889

KULTŪRAS NODAĻA

OZOLNIEKU TAUTAS NAMS

Tautas nama direktore/kult. nod. vad. 1 1 138
Tautas nama direktores vietnieks 1 839
Tautas nama noformēšanas mākslinieks 1 633
Saimniecības vadītājs 1 598
Kultūras metodiķis 1 224
Mākslas fotogrāfs 1 164
Apkopēja 1,5 480
Sētnieks 0,5 160
Garderobists 0,75 240
tautas nama ēkas dežurants 1 329
kopā:
4 806
(PULCIŅI)

Deju kopa " Ozolnieki" , vadītājs 1 285
Deju kopa " Ozolnieki" , koncertmeistars 1 213
Jauktais koris " Līga", vadītājs 1 285
Jauktais koris " Līga", koncertmeistars 1 213
Bērnu teātris " Nianse" , vadītājs 1 285
Amatierteātris, vadītājs 1 356
Bērnu tautisko deju kolektīva vadītājs 1 213
Bērnu tautisko deju kolektīva koncertmeistars 1 157
kopā:
2 006


0
ĀNES KULTŪRAS NAMS
0
Kultūras nama direktors 1 854
Apkopēja 1,15 368
Deju kolektīva vadītājs 1 213
kopā:
1 435PĀRĒJĀ KULTŪRA SALGALES PAGASTĀ

Kultūras darbiniece 1 404
Kultūras pasākumu organizators 0,3 96
Deju kopas " Garroze" vadītāja 0,5 160
kopā:
660OZOLNIEKU NOVADA MUZEJS

Krājumu glabātājs 1 541
kopā:
541SPORTA KOMPLEKSS 'MĀLZEME'

Sporta kompleksa direktors 0,8 672
Apkopēja 1,23 394
kopā:
1 065OZOLNIEKU SPORTA CENTRS

Sporta centra direktors 1 970
Direktora vietnieks 1 711
Viesnīcas strādniece 1 356
Galv. strādnieks 1 484
Strādnieks 1 356
Ēkas dežurants 4 1 594
Apkopēja 1 320
Treneris 0,5 160
Sporta instruktors 1 320
kopā:
5 271SPORTA PASĀKUMI

Motosporta instruktors 0,5 320
Sporta instruktors 1 320
Futbola treneris 1 320
Treneris 0,5 160
kopā:
1 121


SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS

SAC " Zemgale" direktore 1 1 315
kopā:
1 315SOCIĀLAIS DIENESTS

Sociālā dienesta vadītāja 1 968
kopā:
968IZGLĪTĪBAS NODAĻA

Izglītības nodaļas vadītājs 1 968
Projektu koordinators 1 598
Izglītības metodiķis 1 747
Speciālists darbam ar jaunatni 1 598
Apkopējs 0,55 176
Pulciņu vadītājs 2 335
Pulciņu vadītāja 0,5 160
Jauniešu centra vadītājs Brankas 0,5 160
kopā:
3 741

Pievieno komentāru

Komentāri 26

Es

Izlasot rakstu var padomāt ka Ozolniekos ir Pinočeta režīms,sūdīgāk ,kā padomju savienībā....

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 06:05

tekla

manuprāt, tādu Ozolnieku domi vajag atlaist, ietaupīsies nodokļu nauda, un ēku pārdot, papildināsies budžets uzreiz un pēc tam no nodokļiem ik mēnesi. Pāris km uz centru uz Jelgavas domi ieinteresētās personas var aiziet kājām. Un Jelgavā arī no 2 domēm, Rāviņa domes un sulīgā tefteļa domes, uztaisīt vienu domi, pusi no krēslos pirdējiem palaist konkurēt privātajā sektorā un atbrīvotās telpas izīrēt privātfirmām. Bet gaidi ar maisu, birokrātiskais aparāts ir Latvijas "nokija" :)

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 10:52

Pienācis

laiks saprast, ka Ozolniekos ir ieviests Veļecka režīms....

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 11:00

čukča

Grūstot padomijai , cerējām ka birokrāti izsprāgs , bet shie vairojas demokrātijas augsnē kā sēnes pēc lietus .

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 11:06

Andris Teklai

Tekla Jums 100% taisnība. Garozas, Emburgas, Teteles utt.iedzīvotājiem, lai nokļūtu uz Ozolnieku Domi jābrauc ar vairākiem satiksmes līdzekļiem, pieturā pie JELGAVAS DOMES jāgaida autobuss uz Ozolniekiem.
Te ir redzams, ka mūsu Ozolnieku Domes kakla kungi domā par sevi, savām algām un amatiem, jo nekur citur laikam neder.

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 11:23

Visi amati ir cienījami!

...«Cilvēku, kas strādā ar slotu, nevaram pārnest 3. amatu kategorijā!» teica Domes priekšsēdētājs...
Kā tu iztiktu bez tā slotas darbinieka?

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 08:39

Slota

Te nu Pēteris Veļeckis ir savā elementā - ko gribu, to daru!

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 10:26

Rāmis

Počam: Vai Branku klientu apkalpošanas speciālistam nav aizplūšanas riska vai jau aizplūdis, ka nav minēts štatu sarakstā?

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 10:18

zinātājs

Viņa mums tāda pieticīga.......prot "piestrādāt" un pati izkārto sev pietiekoši augstu atalgojumu....

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 10:24

Vasilijs

Ar Ānes pakalpojumu centra speciālisti būtu grūti kādam godīgam speciālistam konkurēt!!!???
Tik radoši spēj strādāt tikai Larisa Veipa!!!!!!! Superīgi – 657 EURO mēnesī un vēl dažādas piemaksas būs…………..

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 10:20

Jānis

„…. Saraksta veidošanai piegājām radoši.”,atbildēja Pēteris Veļeckis deputātam Mārtiņam Prīsim.
Šis spārnotais teiciens norāda uz to, ka Ozolnieku Domē normatīvie akti klaji tiek ignorēti un rupji pārkāpti……naudas lietām Domes juristus pat tuvumā nelaiž !!!

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 10:43

acs uz kātiņiem

Kādas algas bibliotekāram un kultūrai!!!

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 11:26

cits Pēteris

"... nevaram pārnest 3. amatu kategorijā!» teica Domes priekšsēdētājs, ''

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 11:42

Lacis..

Lai lieki netracinātu cilvēkus, vajadzētu piebilst, ka algas ir pirms nodokļu nomaksas.. :)

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 12:56

Bite

Piekrītu Lacim,un arī EIRO tie ir nevis Lati,ja kas.

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 15:37

esam reāli

Nu vai 400.ls vai 550 eiro ir maza alga piemēram, bibliotekāram.?

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 15:58

Arī esam reāli

Jā, ir maza, jo šie 400ls ir uz PAPĪRA, tātad uz rokas reāli sanāk ap 280Ls. Vidējā alga valstī pagājušajā gadā bija jau virs 500Ls uz papīra, tā kā nevajag pārspīlēt. Ozolniekos algas nebūt nav lielākās, salīdzinot ar citām - gan lielākām, gan mazākām - pašvaldībām.

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 16:35

esam reāli!!

Es jau nodokļus atrēķināju un uzrakstīju cik saņem uz rokas , lai saprastu lācis, ka tā nav maza alga !!!!!
Tā alga uz rokas būs lielāka nekā uzrakstīju , ja ir vēl kādi apgādājamie .un aprēkins abās
valūtās.Nu es biju naivi domājusi kā tā alga ir stipri pieticīgāka.

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 22:36

pff

salidzinot ar citam pashvaldibam Ozolniekos zemas algas

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 17:33

ziņkārīgais

Palūrēju kādas algas ir Jelgavas novadā, tur ir krietni lielāks piķis. Tādas algas kādas Ozīšos ir uz papīra viņiem ir pēc nodokļu nomaksāšanas. Tie taču ir eiriki - nekas jau īpaši nav piesviests klāt.

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 21:03

sētniece

Tas ir tīrais sīkums, piesviež tik paši sev pa simtiņam pie katras iespējas. Pamatojums? Un kur rodas līdzekļi ko piesviest savām algām? Es arī gribu, man ar 320 nepietiek. Darba gan pietiekami.

pirms 7 gadiem, 2014.01.23 22:21

Lacis..

600EUR uz papīra, sanāk 426 EUR uz rokas.
Ja vēl uz latiem pārrēķina, tad 296 LVL uz rokas..
Alga nav pati mazākā valstī, bet par nepelnīti lielu arī to nenosauksi :)
Cik diez būtu jāsaņem bibliotēkas darbiniekam, policistam, lai visiem liktos - lūk tiešām pareizu algu cilvēkam maksājam?

pirms 7 gadiem, 2014.01.24 08:33

Uzņēmējs

Interesanti uz kurieni šie Ozolnieku Domes superdarbinieki, kuri prot savākt baumas, vērpt dažādas intrigas, padzert kafiju un darba laikā nodarboties ar personīgo lietu kārtošanu aizplūdīs?
Cik ātri J. Počs ir aizmirsis, ka privāto struktūru darbiniekiem, lai saņemtu 967,5 euro jeb 680 latu, IR JĀSTRĀDĀ LAI NOPELNĪTU NEVISS LAI TIKAI SAŅEMTU!

pirms 7 gadiem, 2014.01.24 10:21

vienkāršais

Nu pilnīgs sviests- sētnieks saņem gandrīz to pašu algu, ko bērnudārza audzinātājas palīdze!!!!!!! Kādā novadā mēs dzīvojam???? Kādam no tiem domes antikvariātiem vispār sajēga ir, ko dara? Gribu iemācīties, kā to izdarīt, ja saņemu 1500 Euro mēnesī, un braukt ar labu Mersedesu vai BMW. Nu cik var zagt un šakarēt tautu!!!!

pirms 7 gadiem, 2014.01.26 09:20

Pičuks

Īstenībā riktīgi smieklīgas algas salīdzinot ar Jelgavas novada domi. Tur Ziedonis Caune kad tika pie varas uzreiz pacēla krietni algas, kas bija konkurētspējīgas Latvijas tirgū. Tādējādi pieturot sev labākos cilvēkus, kā arī prasīt no viņiem rezultātus...
Tātad secinājums: jāņem piemērs no Ziedoņa, lai viņam sekmes un panākumi turpmākos darbos:)

pirms 7 gadiem, 2014.01.29 14:57

Ozolnieku novadā