Vides dienests pagarinās SIA "EcoLead" iesnieguma izskatīšanas termiņu saistībā ar akumulatoru pārstrādes rūpnīcas ieceri Kalnciemā 5

Valsts vides dienesta (VVD) pagarinās SIA "EcoLead" iesnieguma izskatīšanas termiņu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, aģentūru LETA informēja VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece.

Kā ziņots, "EcoLead" iesniedzis VVD iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai. Atļauja pieprasīta nolietotu akumulatoru pārstrādes rūpnīcas darbības sākšanai Jelgavas novada Kalnciemā, Jelgavas ielā 21.

VVD ģenerāldirektore Elita Ansberga-Baklāne norāda, ka arvien biežāk uzņēmumu ieceres sākt jaunu piesārņojošo darbību saskaras ar sabiedrības noraidošo attieksmi. VVD, analizējot atsevišķus gadījumus, kad uzņēmuma plānotā darbība ir saistīta ar būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi vai cilvēku veselību, secinājis, ka iemesls iedzīvotāju noraidošajai attieksmei saistīts ar uzņēmumu formālu pieeju sabiedrības līdzdalībai, tajā skaitā, sabiedriskajai apspriešanai.

"Sabiedrības attieksme pret jauniem projektiem ir cieši saistīta ar sabiedrības informētību par plānoto darbību un tās ietekmēm uz vidi un cilvēku drošību, tehnoloģiskajiem risinājumiem šo ietekmju ierobežošanai, kā arī kontroles pasākumiem, ko operators un atbildīgās institūcijas izmantos, lai visas darbības laikā uzraudzītu vides stāvokli," pauž Ansberga-Baklāne.

VVD ģenerāldirektore atzīst, ka uzņēmumi un piesaistītie vides konsultanti ļoti formāli attiecas pret sabiedrības iesaistīšanu, uzklausīšanu. Atbildes netiek sniegtas iedzīvotājiem saprotamā izklāstā. Sabiedrībai nav pieejama pilnīga informācija, vai arī tā tiek sniegta sarežģītā, tikai ekspertiem saprotamā, valodā.

"Ja vēlamies, lai Latvijā attīstās ražošana un uzņēmumi baudītu sabiedrības atbalstu, ir jāmaina šī formālā pieeja. Iedzīvotājiem ir tiesības zināt, kādi pasākumi tiek ieviesti negatīvās ietekmes samazināšanai, kā tiks kontrolēta to ievērošana. Iedzīvotāji var pieprasīt, lai atļaujā tiktu iekļautas prasības uzņēmējam sniegt informāciju sabiedrībai par vides kvalitāti visā uzņēmuma darbības laikā," uzsver Ansberga-Baklāne.

VVD ģenerāldirektore uzskata, ka tikai zinoša sabiedrība var sniegt kvalitatīvus priekšlikumus, kuru iekļaušana atļaujā samazinātu iedzīvotāju bažas par plānotās darbības negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējās vides drošību.

Pašlaik VVD, izskatot SIA "EcoLead" iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, secinājis, ka uzņēmums sabiedrībai nav sniedzis detalizētu, vienkāršā valodā formulētu informāciju par uzņēmuma plānoto darbību un tās ietekmi uz vidi, plānotajiem risinājumiem šo ietekmju ierobežošanai, kā arī plānotajiem monitoringa pasākumiem.

VVD pašlaik ir saņēmis vairāk nekā 30 iesniegumus no iedzīvotājiem, kuros lielākajā daļā pausta kategoriski noraidoša attieksme pret plānoto darbību, bet nav sniegti priekšlikumi pēc būtības. Tāpēc var secināt, ka interesentiem nav bijusi pietiekama informācija, kas ir priekšnoteikums, lai varētu kvalitatīvi līdzdarboties un sniegt konkrētus priekšlikumus par papildus nepieciešamajiem pasākumiem, kas samazinātu darbības negatīvo ietekmi uz vidi un viņu veselību. Tādējādi ir saprotama sabiedrības noraidošā attieksme pret šo darbību, norāda VVD.

Ņemot vērā šo aspektu, kā arī, lai rūpīgi izvērtētu gan saņemtos sabiedrības iebildumus, gan uzņēmuma sniegto informāciju par piesārņojuma ierobežošanas pasākumiem, tai skaitā, lai pārliecinātos par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumā un Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) atzinumā par šo ziņojumu izvirzīto nosacījumu ievērošanu, VVD ģenerāldirektores un Zemgales reģionālās vides pārvaldes tikšanās laikā secināts, ka nepieciešams pagarināt SIA "EcoLead" iesnieguma izskatīšanas termiņu. Lēmums par iesnieguma izskatīšanas pagarinājumu tiks pieņemts tuvākajā laikā, norādīja Kļaveniece.

Tāpat VVD aicinās uzņēmumu rīkot papildus sabiedrisko apspriešanu, lai sniegtu iedzīvotājiem detalizētu informāciju par pasākumiem paredzētās darbības ietekmju samazināšanai, tajā skaitā, sabiedrības iespējām sekot līdzi monitoringa datiem.

"Lai ierobežotu paredzētās darbības sagaidāmo ietekmi, kā arī sniegtu sabiedrībai pārliecību, ka plānotās darbības laikā uzņēmumam ir izvirzīti sabiedrībai būtiski nosacījumi darbības ietekmju samazināšanai, VVD ir ļoti svarīgi no iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus priekšlikumus. Diemžēl pašlaik tas nav bijis iespējams pēc būtības. Tāpēc būtiski ir radīt papildus iespēju iedzīvotājiem saņemt atbildes un atbilstoši tām sniegt savus ierosinājumus," atzīmēja Ansberga-Baklāne.

Vienlaikus VVD vērš uzmanību, ka IVN procesa laikā ir sagatavots visaptverošs pētījums (ziņojums), kurā izvērtēta gan šīs paredzētās darbības ietekme uz vidi - augsni, gaisu, ūdeni, kā arī ietekme uz cilvēku, viņa veselību un drošību. Un atbilstoši procedūrai VPVB ir noteicis papildus obligāti īstenojamos pasākumus negatīvo ietekmju ierobežošanai.

Izsniedzot atļauju, VVD šajā gadījumā, kad ir veikts IVN, vērtē, vai atļaujas iesniegumā operators ir sniedzis darbības aprakstu atbilstoši tam, kas ir vērtēts IVN procesā, vai paredzētā darbība un tās rezultātā radītais piesārņojuma līmenis nepārsniegs normatīvajos aktos noteiktās prasības, vai tiks īstenoti visi VPVB noteiktie obligātie pasākumi ietekmju ierobežošanai. VVD, izsniedzot atļauju, ir tiesības izvirzīt papildus nosacījumus un uzdot īstenot papildus pasākumus, piebilda Kļaveniece.

Ja paredzētās darbības īstenotājs būs ņēmis vērā visus iepriekš minētos nosacījumus, kā arī, ņemot vērā Augstākās tiesas spriedumu, kas atstāja spēkā pašvaldības lēmumu par darbības akceptēšanu šajā teritorijā, VVD nebūs pamata pieņemt lēmumu par atteikumu A kategorijas atļaujas izsniegšanai, norādīja Kļaveniece.

Kā ziņots, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ar to saistītos ierobežojumus, tai skaitā ierobežojumus organizēt publiskus pasākumus, atļaujas saņemšanai sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika neklātienes formā, un iedzīvotāji sociālajos tīklos pauduši negatīvu viedokli par šādu sanāksmes rīkošanas formātu.

Apspriedes protokols liecina, ka iedzīvotāji norūpējušies par iecerētās akumulatoru pārstrādes rūpnīcas tuvo atrašanos vidusskolai, bērnudārzam un Lielupei. Tāpat lūgts skaidrot, kāda būs uzņēmuma rīcība, ja iedzīvotāji sūdzēsies par nepatīkamām smakām vai pasliktināsies gaisa kvalitāte. Izteikts arī aicinājums rīkot vēl vienu apspriedi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Arī Latvijas Hidroekoloģijas institūts vēstulē iedzīvotājiem un VVD norādījis, ka Lielupes vides kvalitātes atveseļošanas izdevumi var pārsniegt ieguvumus no akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveides Kalnciemā.

Iepazīstoties ar SIA "EcoLead" iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas darbībai Kalnciemā, Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" secinājusi, ka plānotā uzņēmuma emisiju devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir nozīmīgs, un piegulošā dabas teritorija - Lielupes krasts - saņems vislielāko slodzi. Ņemot vērā Lielupes ekoloģiskās kvalitātes novērtējumu pēc Ūdens struktūrdirektīvas kritērijiem kā "ļoti sliktu", institūts uzskata par nelietderīgu pasliktināt esošo situāciju, palielinot piesārņojuma slodzi.

Tāpat pētnieki norāda, ka piesārņojuma veids - emisija atmosfērā - ir ar lielu potenciālu pārsniegt modelētā rajona robežas klimata izmaiņu rezultātā, kuras nav ņemtas vērā iesniegumā, jo pašreizējie normatīvie akti to neparedz. Tāpat netiek apskatīts ilgstoša piesārņojuma kumulatīvais efekts ūdens ekosistēmās, paredzot ūdens objektu vides monitoringu arī lielākā attālumā no rūpnīcas teritorijas.

Institūts neuzskata par lietderīgu rūpnīcas attīstīšanu tieši šajā teritorijā, jo rūpnīcas darbības rezultātā pasliktinātās Lielupes vides kvalitātes atveseļošanas izdevumi varot stipri pārsniegt ekonomiskos ieguvumus.

 Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Komentāri 5

Par

Es tikai par. Lai tiek izveidota šī ražotne. Gribam labi dzīvot, bet ražot gan neko negribam. Kur tad tā labklājība radīsies?

pirms gada, 2020.05.29 18:14

Nu nu

Jūs dzīvojat turpat netālu? Ja jā, tad tiešām va ticēt Jūsu rūpēm par labklājību. Bet, ja nē, tad sacītajam 0 vērtība. Katram ir dots viens mūžs un par manu veselību citam rūpe maza. Es negribētu, ja manā apkaimē atrastos ķīmiska ražotne. Vai man nav tiesību uz tīru vidi?

pirms gada, 2020.05.30 08:30

Pret

Labi dzīvot, tas nozīmē būt veselam, bet kad blakus ir tāda tipa ražotne diez vai cilvēks būs vesels

pirms gada, 2020.05.29 22:46

Pret!

Absurds, ka var atļaut celt kaut ko tādu tik tuvu apdzīvotam vietām ?!
Cilvēki kuri raksta "par" nedzīvos blakus tādai rūpnīcai, tāpēc jau tik gudri.

pirms gada, 2020.06.01 20:38

Pret!

Kāpēc ir jābūvē tik tuvu pie apdzīvotām vietām?!
Nu tiešām nav citas vietas??
Ir tik daudz vietu , tiešām ,tālu no cilvēkiem kur var uzbūvēt tādu ēku,nu nejauj pie cilvēku mājām, skolām, poliklīnikai, bērnu dārzu!!!!
Tie kuri cilvēki bļauj,kuri nedzīvo tur kur grib būvēt šo ražotni, kāpēc Jūs vispār variet kaut teikt pret cilvēkiem ,kuri cīnās lai ražotnes nebūtu,brauciet uz Kalnciemu dzīvojat!
Tad paskatīsimies kas ar Jums būs!

pirms gada, 2020.06.02 10:43

Vietējās ziņas